Bộ đề 07 gồm những con gì? Có bao nhiêu bộ đề hiện nay?

Bộ đề là những dãy số gồm 2 con số tự nhiên để đánh lô đề. Hiện nay đang có 100 bộ đề được sử dụng, bao gồm từ 00 đến 99. Vậy bộ đề 07 gồm những con gì? Hãy cùng nhà cái EE88 chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây

List bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết và đầy đủ nhất

Mời bạn đọc tham khảo 100 bộ đề từ 00 đến 99 sau đây.

Bộ đề từ 00 đến 15

 • Bộ 00: gồm các số đề 00,05,50,55
 • Bộ 01: gồm các số đề 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65
 • Bộ 02: gồm các số đề 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75
 • Bộ 03: gồm các số đề 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85
 • Bộ 04: gồm các số đề 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95
 • Bộ 05: gồm các số đề 00, 05, 50, 55
 • Bộ 06: gồm các số đề 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65
 • Bộ 07: gồm các số đề 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75
 • Bộ 08: gồm các số đề 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85
 • Bộ 09: gồm các số đề 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95
 • Bộ 10: gồm các số đề 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65
 • Bộ 11: gồm các số đề 11, 16, 61, 66
Bộ đề từ 00 đến 15 gồm các số nào?

Bộ đề từ 00 đến 15 gồm các số nào?

>>> Xem thêm :Bí quyết trúng lớn khi nuôi lô song thủ khung 3 ngày

 • Bộ 12: gồm các số đề 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76
 • Bộ 13: gồm các số đề 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86
 • Bộ 14: gồm các số đề 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96
 • Bộ 15: gồm các số đề 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ đề từ 16 đến 30

 • Bộ 16: gồm các số đề 11, 16, 61, 66
 • Bộ 17: gồm các số đề 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76
 • Bộ 18: gồm các số đề 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86
 • Bộ 19: gồm các số đề 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96
 • Bộ 20: gồm các số đề 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75
 • Bộ 21: gồm các số đề 21,12,26,62,71,17,76,67
 • Bộ 22: gồm các số đề 22,27,72,77
 • Bộ 23: gồm các số đề 23,32,28,82,73,37,78,87
 • Bộ 24: gồm các số đề 24,42,29,92,74,47,79,97
 • Bộ 25: gồm các số đề 25,52,20,02,75,57,70,07
 • Bộ 26: gồm các số đề 26,62,21,12,76,67,71,17
 • Bộ 27: gồm các số đề 27,72,22,77
Bộ đề từ 16 đến 30 gồm các số nào?

Bộ đề từ 16 đến 30 gồm các số nào?

>>> Xem thêm :Góc giải đáp: Cá độ bóng đá có tính hiệp phụ và bù giờ không?

 • Bộ 28: gồm các số đề 28,82,23,32,78,87,73,37
 • Bộ 29: gồm các số đề 29,92,24,42,79,97,74,47
 • Bộ 30: gồm các số đề 30,03,35,53,80,08,85,58

Bộ đề từ 31 đến 49

 • Bộ 31: gồm các số đề 31,13,36,63,81,18,86,68
 • Bộ 32: gồm các số đề 32,23,37,73,82,28,87,78
 • Bộ 33: gồm các số đề 33,38,83,88
 • Bộ 34: gồm các số đề 34,43,39,93,84,48,89,98
 • Bộ 35: gồm các số đề 35,53,30,03,85,58,80,08
 • Bộ 36: gồm các số đề 36,63,31,13,86,68,81,18
 • Bộ 37: gồm các số đề 37,73,32,23,87,78,82,28
 • Bộ 38: gồm các số đề 38,83,33,88
 • Bộ 39: gồm các số đề 39,93,34,43,89,98,84,48
 • Bộ 40: gồm các số đề 40,04,45,54,90,09,95,59
 • Bộ 41: gồm các số đề 41,14,46,64,91,19,96,69
 • Bộ 42: gồm các số đề 42,24,47,74,92,29,97,79
 • Bộ 43: gồm các số đề 43,34,48,84,93,39,98,89
 • Bộ 44: gồm các số đề 44,49,94,99
Bộ đề từ 31 đến 49 gồm các số nào?

Bộ đề từ 31 đến 49 gồm các số nào?

 • Bộ 45: gồm các số đề 45,54,40,04,95,59,90,09
 • Bộ 46: gồm các số đề 46,64,41,14,96,69,91,19
 • Bộ 47: gồm các số đề 47,74,42,24,97,79,92,29
 • Bộ 48: gồm các số đề 48,84,43,34,98,89,93,39
 • Bộ 49: gồm các số đề 49,94,44,99

Bộ đề từ 50 đến 69

 • Bộ 50: gồm các số đề 50,05,55,00
 • Bộ 51: gồm các số đề 51,15,56,65,01,10,06,60
 • Bộ 52: gồm các số đề 52,25,57,75,02,20,07,70
 • Bộ 53: gồm các số đề 53,35,58,85,03,30,08,80
 • Bộ 54: gồm các số đề 54,45,59,95,04,40,09,90
 • Bộ 55: gồm các số đề 55,50,05,00
 • Bộ 56: gồm các số đề 56,65,51,15,06,60,01,10
 • Bộ 57: gồm các số đề 57,75,52,25,07,70,02,20
 • Bộ 58: gồm các số đề 58,85,53,35,08,80,03,30
 • Bộ 59: gồm các số đề 59,95,54,45,09,90,04,40
 • Bộ 60: gồm các số đề 60,06,65,56,10,01,15,51
Bộ đề từ 50 đến 69 gồm các số nào?

Bộ đề từ 50 đến 69 gồm các số nào?

 • Bộ 61: gồm các số đề 61,16,66,11
 • Bộ 62: gồm các số đề 62,26,67,76,12,21,17,71
 • Bộ 63: gồm các số đề 63,36,68,86,13,31,18,81
 • Bộ 64: gồm các số đề 64,46,69,96,14,41,19,91
 • Bộ 65: gồm các số đề 65,56,60,06,15,51,10,01
 • Bộ 66: gồm các số đề 66,61,16,11
 • Bộ 67: gồm các số đề 67,76,62,26,17,71,12,21
 • Bộ 68: gồm các số đề 68,86,63,36,18,81,13,31
 • Bộ 69: gồm các số đề 69,96,64,46,19,91,14,41

Bộ đề từ 70 đến 85

 • Bộ 70: gồm các số đề 70,07,75,57,20,02,25,52
 • Bộ 71: gồm các số đề 71,17,76,67,21,12,26,62
 • Bộ 72: gồm các số đề 72,27,77,22
 • Bộ 73: gồm các số đề 73,37,78,87,23,32,28,82
 • Bộ 74: gồm các số đề 74,47,79,97,24,42,29,92
 • Bộ 75: gồm các số đề 75,57,70,07,25,52,20,02
 • Bộ 76: gồm các số đề 76,67,71,17,26,62,21,12
 • Bộ 77: gồm các số đề 77,72,27,22
Bộ đề từ 70 đến 85 gồm các số nào?

Bộ đề từ 70 đến 85 gồm các số nào?

 • Bộ 78: gồm các số đề 78,87,73,37,28,82,23,32
 • Bộ 79: gồm các số đề 79,97,74,47,29,92,24,42
 • Bộ 80: gồm các số đề 80,08,85,58,30,03,35,53
 • Bộ 81: gồm các số đề 81,18,86,68,31,13,36,63
 • Bộ 82: gồm các số đề 82,28,87,78,32,23,37,73
 • Bộ 83: gồm các số đề 83,38,88,33
 • Bộ 84: gồm các số đề 84,48,89,98,34,43,39,93
 • Bộ 85: gồm các số đề 85,58,80,08,35,53,30,03

Bộ đề từ 86 đến 99

 • Bộ 86: gồm các số đề 86,68,81,18,36,63,31,13
 • Bộ 87: gồm các số đề 87,78,82,28,37,73,32,23
 • Bộ 88: gồm các số đề 88,83,38,33
 • Bộ 89: gồm các số đề 89,98,84,48,39,93,34,43
 • Bộ 90: gồm các số đề 90,09,95,59,40,04,45,54
 • Bộ 91: gồm các số đề 91,19,96,69,41,14,46,64
 • Bộ 92: gồm các số đề 92,29,97,79,42,24,47,74
 • Bộ 93: gồm các số đề 93,39,98,89,43,34,48,84
 • Bộ 94: gồm các số đề 94,49,99,44
Bộ đề từ 86 đến 99 gồm các số nào?

Bộ đề từ 86 đến 99 gồm các số nào?

 • Bộ 95: gồm các số đề 95,59,90,09,45,54,40,04
 • Bộ 96: gồm các số đề 96,69,91,19,46,64,41,14
 • Bộ 97: gồm các số đề 97,79,92,29,47,74,42,24
 • Bộ 98: gồm các số đề 98,89,93,39,48,84,43,34
 • Bộ 99: gồm các số đề 99,94,49,44

Vậy bộ đề 07 gồm những con gì?

Như vậy, thông qua một list dài số đề thuộc các bộ đề được EE88 chia sẻ ở trên, ta đã có thể tìm ra một cách rất dễ dàng bộ đề 07 gồm những con gì. Câu trả lời là bộ 07 hiện nay gồm các số 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75.

Bộ đề 07 gồm những con gì?

Bộ đề 07 gồm những con gì?

Lời kết

Trên đây là danh sách 100 bộ đề mà EE88 tổng hợp được, đi kèm theo đó đã bao gồm đáp án cho thắc mắc bộ đề 07 gồm những con gì của nhiều người chơi đề hiện nay. Hy vọng rằng bài viết sẽ có giá trị với nhiều bạn chơi đề hiện nay.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

E88 ONLINE
Logo